S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Predaj výrobkov pozastavený


» VOP
Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Miroslav Stašek pre kúpne zmluvy uzatvorené na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu www.stasek.sk

Článok 1

Základné ustanovenia

 1. Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z.z.“) ako aj zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.
 2. Poskytovateľom týchto internetových služieb  je Miroslav Stašek, Duk.hrdinov 42, 901 01 Malacky, IČO: 14141248, IČDPH: SK1020220421, Živnostenský register č. 106-1763, živnostenský list vydaný OÚ v Malackách, odbor živnostenského podnikania (ďalej iba „dodávateľ“). Kontaktné údaje 034/7723027, 0911723024, obchod@stasek.sk,objednavky@stasek.sk.
 3. Dodávateľ na svojej internetovej stránke zverejňuje zoznam tovaru, ktorý ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi zakúpiť si tento tovar na internetovej adrese http://www.stasek.sk(ďalej iba „elektronický obchod“) a taktiež zoznam tovaru, ktorý je možný objednať. Tieto VOP sú viazané na nákup v elektronickom obchode. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu a zaškrtnutím políčka “súhlasím s VOP“ zákazník vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí.
 4. Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať fyzické osoby a právnické osoby bez ohľadu na právnu formu.

Článok 2

Informácie o tovare a cene

 1. Informácie o tovare a jeho vlastnostiach uvedené v katalógu elektronického obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcu. Dodávateľ nezodpovedá za korektnosť informácií čerpaných z týchto zdrojov.
  2. Obrázky zobrazené pri výrobku môžu byť len ilustračné.
  3. Cena tovaru zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH) a recyklačné poplatky. V cene nie je prípadné dodania tovaru na dobierku alebo kuriérskou službou, pričom cenník týchto služieb je uverejnený na stránke dodávateľa.
  4. Dodávateľ si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú v katalógu elektronického obchodu pri objednávkach všetkých výrobkov, pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti bude informovať zákazníka pred potvrdením jeho objednávky.
  5. Pri nákupe v elektronickom obchode nie je možné uplatnenie akýchkoľvek klubových, členských alebo zamestnaneckých zliav. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny ceny tovaru pred potvrdením objednávky podľa článku 4 Obchodných podmienok. Cena je vždy telefonicky alebo mailom spresnená.
  6. Zákazník vyhlasuje, že bol týmito VOP, ako i obsahom na webstránke v plnom rozsahu informovaný dodávateľom v súlade s § 3 a § 4 zákona č. 102/2014 Z.z., čím si riadne a včas splnil svoju zákonnú povinnosť.

Článok 3

Objednanie tovaru

 1. Pokiaľ nie je pri danom tovare uvedené inak, tovar, ktorý je uvedený v katalógu elektronického obchodu si zákazník objednáva postupom uvedeným v návode "Ako nakupovať". Tento návod je viditeľne umiestnený v menu elektronického obchodu (Info panel).
  2. Odoslanie objednávky je podmienené potvrdením súhlasu s VOP a spracovaním jeho osobných údajov. Zákazník zároveň súhlasí s povinnosťou platby za objednaný tovar.
  3. Po zaslaní objednávky bude zákazníkovi zaslaný informačný e-mail s predmetom "Prijatá objednávka", ktorý potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. Týmto zatiaľ nevzniká kúpna zmluva medzi dodávateľom a zákazníkom a ani sa nepotvrdzuje objednávka.

Článok 4

Potvrdenie objednávky

 1. Po overení dostupnosti tovaru a jeho platnej ceny dodávateľ objednávku zákazníkovi potvrdí telefonicky alebo emailom. Pri potvrdení bude stanovená celková cena objednaného tovaru a služieb (poštovné alebo kuriér) a termín dodania, ktorý môže byť so súhlasom zákazníka dlhší ako štandardná lehota uvedená v podmienkach dodania, t.j. 7 pracovných dní.
  2. V prípade objednania tovaru, ktorý nie je štandardne skladom, resp. tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného pre jedného spotrebiteľa, bude zákazníkovi účtovaná zálohová platba vo výške 10% z celkovej ceny objednaného tovaru. O tejto skutočnosti bude zákazník dodávateľom informovaný. Vystavením zálohovej faktúry nevzniká kúpna zmluva. Zákazník je oprávnený objednávku stornovať pred dodaním tovaru, avšak v tomto prípade mu nebude vopred zaplatená záloha vrátená, pričom predávajúci si ju započíta ako odstupné.. Termín dodania tovaru na takýto druh je spravidla do 4 týždňov. Ak sa zákazník rozhodne, že miesto zálohovej platby zaplatí plnú sumu objednávky, 10% z tejto sumy je považovaných za zálohovú platbu, ktorá sa riadi ustanoveniami tohto odseku.

Článok 5

Kúpna zmluva, odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Kúpna zmluva medzi dodávateľom a zákazníkom vznikne potvrdením objednávky v internetovom obchode.
 2. Zákazník má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru a  za podmienok v  § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa:
 • Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z., spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa
  • a) prevzatia tovaru podľa § 7 odseku 4 zákona č. 102/2014 Z.z. v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,
  • b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo
  • c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.
 • Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z. až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 odseku 1 zákona č. 102/2014 Z.z., lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.
 • Ak predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z. ani v dodatočnej lehote podľa § 7 odseku 2 zákona č. 102/2014 Z.z., lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 odseku 1 zákona č. 102/2014 Z.z.
 1. Zákazník môže využiť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (odstúpenie) písomne, prostredníctvom elektronickej pošty na obchod@stasek.sk. Zákazník má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať primeraným spôsobom. Primerane odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Za primerané odskúšanie sa v prípade výrobkov na prípravu, úpravu a uskladnenie potravín alebo nápojov rozumie odskúšanie funkčnosti tovaru bez jeho kontaktu s potravinami alebo tekutinami t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru (tovar použitý vo väčšom rozsahu ako postačuje na jeho odskúšanie vrátiť nemožno). V prípade výrobkov určených na pranie alebo sušenie textílií sa za primerané odskúšanie považuje spustenie spotrebiča bez vloženia textílií a akýchkoľvek pracích prostriedkov. V prípade elektronických zariadení s vlastným softwarom sa za primerané odskúšanie považuje také odskúšanie výrobku, pri ktorom nedôjde k jeho registrácií alebo aktivácii. Vrátený tovar musí byť kompletný a nepoškodený. Ak tovar javí známky poškodenia alebo používania nad rámec odskúšania funkčnosti a taktiež je nekompletný, teda doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, uhradí spotrebiteľ predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu. Vrátenie takého tovaru neakceptovať alebo po dohode so zákazníkom mu naúčtovať náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Tovar musí byť vrátený so všetkým príslušenstvom a dokumentáciou. Vrátenie tovaru nie je možné ani v prípadoch, kde tomu bránia osobitné hygienické či iné predpisy pri ochrane pred infekčnými a prenosnými chorobami ( zubné kefky, holiace strojčeky a pod.).
 2. Náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník, dodávateľ neprevezme tovar na dobierku.
 3. V prípade platného a účinného odstúpenia od zmluvy je dodávateľ povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, a to v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy
 4. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je
 • a)       poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • b)       predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • c)       predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • d)       predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • e)       predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • f)         predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • g)       predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 • h)       vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 • i)         predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 • j)         predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 • k)       poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 • l)         poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Článok 6

Stornovanie objednávky a úhrada nákladov

 1. Dodávateľ je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky elektronickou správou s predmetom "Potvrdenie objednávky" až po uplynutie lehoty na dodanie, ktorá bola dohodnutá so zákazníkom.
  2. V prípade, že objednávka nebola potvrdená dodávateľom, zákazník má právo stornovať ju (do 24 hod.). V takomto prípade nie je zákazníkovi účtovaný storno poplatok.
  3. V prípade, že zákazník stornuje už potvrdenú objednávku, je povinný uhradiť dodávateľovi všetky preukázateľné účelne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou danej objednávky, najmä v prípade ak zákazník stornuje objednávku po jej odoslaní dodávateľom a dodávateľovi vznikli náklady na dopravu tovaru. V prípade, že zákazník uhradil zálohu za objednaný tovar, táto sa mu pri stornovaní objednávky nevracia.
  4. Ak zákazník stornuje objednávku z dôvodu nedodržania publikovanej ceny alebo dodacej lehoty dodávateľom, storno poplatok mu nebude účtovaný a prípadná uhradená záloha mu bude vrátená.
  5. Zákazník môže objednávku stornovať včasným zaslaním žiadosti na emailovú adresu obchod@stasek.sk, alebo telefonicky 0911723024.
  6. Dodávateľ má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak.
  7. Dodávateľ má právo stornovať objednávku aj v prípade, že nemôže zákazníka telefonicky zastihnúť. V takomto prípade vzniká zákazníkovi povinnosť uhradiť storno poplatok tak, ako v prípade stornovania objednávky zákazníkom. Pri stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom.
  8. Jednotná výška nákladov dodávateľa v zmysle a na základe týchto VOP na ťarchu zákazníka predstavuje 5% z celkovej ceny tovaru (teda súčtu cien tovaru).
  9. Jednotná výška storno poplatku v zmysle alebo na základe týchto VOP na ťarchu predstavuje 10% z celkovej ceny tovaru (teda súčtu cien tovaru).
 2. Dodávateľ je oprávnený jednostranne započítať svoj nárok na storno poplatok a/alebo nárok na náhradu jemu vzniknutých nákladov z dôvodov zavinených zákazníkom podľa týchto VOP proti povinnosti vrátiť zaplatenú cenu tovaru.

Článok 7

Platobné podmienky

 1. V prípade platby prevodom na účet, zákazník zrealizuje platbu bezodkladne po potvrdení objednávky, najneskôr však do 3 kalendárnych dní.
 2. Zakúpený tovar bude vyexpedovaný až po zaplatení jeho ceny, čím sa rozumie pripísanie celej ceny na účet dodávateľa. Ak nebude platba dodávateľovi pripísaná na účet do troch kalendárnych dní od potvrdenia objednávky, má dodávateľ právo predmetnú objednávku stornovať.
  V prípade dodania tovaru na dobierku zákazník zaplatí za tovar pri prevzatí od poštového kuriéra.

Článok 8

Podmienky dodania tovaru

 1. Dodávateľ dováža tovar k zákazníkovi bezplatne v rámci okresu Malacky, max. do 30 km od sídla firmy. Ak sa nedohodlo inak, dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar do 7 pracovných dní od pripísania celej kúpnej ceny na účet dodávateľa. Pri dodaní na dobierku sa tovar odosiela prostredníctvom Slovenskej pošty, DPD, alebo Zásielkovne vždy v piatok, objednávky tovaru "skladom" vytvorené do štvrtka 23:59 sa expedujú v piatok, objednávky vytvorené po tomto čase sa expedujú nasledujúci týždeň - vždy v piatok, tovar, ktorý je na objednávku je expedovaný po naskladnení, doba dodania sa môže predĺžiť na 10-18 dní.
  2. Dodávateľ dováža tovar v okrese Malacky za podmienok uvedených v predchádzajúcom odseku v pracovných dňoch od 08.30 – do 18hod., pričom si so zákazníkom dohodne približný čas.
  3. Zákazník sa zaväzuje pred prebratím tovaru dôkladne skontrolovať balenie výrobku (aj zospodu). Ak zistí, že balenie nesie známky iba mierneho poškodenia, zásielku je povinný prebrať a zároveň je povinný uviesť poškodenie do preberacieho protokolu (dodacieho listu). Ak zistí, že balenie nesie známky vážneho poškodenia (keď je možné predpokladať, že došlo aj k poškodeniu vnútorného obsahu zásielky), je zásielku povinný odmietnuť a bezodkladne informovať dodávateľa emailom. Po protokolárnom prevzatí tovaru je zákazník povinný bezodkladne a dôkladne skontrolovať obsah balíka. Na neskoršie reklamácie mechanického poškodenia a iné viditeľné závady sa nebude prihliadať a nárok zákazníka zaniká.
  4. Zákazník je povinný zabezpečiť bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie alebo prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ túto povinnosť nie je možné splniť, je povinný informovať dodávateľa, dohodnúť sa s ním na náhradnom termíne doručenia alebo určiť náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky. Pokiaľ tak neučiní a tovar bude vrátený späť na náklady odosielateľa. Z dôvodu opakovaného nezastihnutia zákazníka platia rovnaké podmienky ako pri bezdôvodnom odmietnutí zásielky, špecifikovanom v ods. 5.
  5. Pokiaľ zákazník bezdôvodne odmietne prevziať riadne dodávaný tovar, je povinný dodávateľovi uhradiť náklady, ktoré mu vznikli pri pokuse o doručenie tovaru zákazníkovi a následnom doručení tovaru späť k odosielateľovi.
  6. Pri vynáške väčšieho tovaru (napr. chladničky a väčšie TV, ktoré sa nezmestia do výťahu alebo ak výťah chýba) je potrebné túto informáciu bezodkladne nahlásiť a v prípade záujmu si doplatiť vynášku podľa aktuálne platného cenníka zverejneného dodávateľom - len v prípade doručenia tovaru v rámci Malaciek a okolia. Šofér DPD, GEIS a poštový kuriér doručuje tovar sám len po prvé vchodové dvere.
  7. Pokiaľ má zákazník záujem o spätný odvoz starého elektrospotrebiča, môže ho odovzdať pri dovoze nového spotrebiča, avšak tento musí byť ešte pred príchodom kuriéra odpojený od všetkých sietí (elektrina, voda, plyn, atď.) a vymontovaný, so zaistenými otvárateľnými časťami (napr. zalepiť dvierka) a pripravený pri prvých dverách. V opačnom prípade dodávateľ takýto starý elektrospotrebič neprevezme. Toto platí len v prípade doručenia tovaru v rámci Malaciek a okolia.

Článok 9

Reklamačný poriadok

podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa na informovanie o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť ako aj o vykonávaní záručných opráv. Pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady predanej veci sa postup spravuje podľa § 612 až 627 Občianskeho zákonníka obsahujúcich osobitné ustanovenia o predaji tovaru v obchode (Spotrebiteľské kúpne zmluvy) a príslušných ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

 1. Spoločnosť Miroslav Stašek (ďalej len „predávajúci“) je povinná vydať kupujúcemu pri predaji daňový doklad s presným typovým označením tovaru a cenou, ktorú kupujúci za tovar zaplatil.
  2. Ak výrobca určil ako záručný list originál daňového dokladu (faktúru alebo pokladničný doklad), predávajúci o tejto skutočnosti oboznámi kupujúceho pri kúpe tovaru.
  3. Záručná doba je najmenej 24 mesiacov pre fyzické osoby. Pre právnické osoby a firmy sa záruka uplatňuje podľa Obchodného zákonníka (6 mesiacov ak predajca neurčil inak). Začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim alebo od dátumu uvedenia do prevádzky, ak je podmienkou uvedenia veci do prevádzky oprávnenou osobou autorizovaného servisu.
  4. Predávajúci odovzdá kupujúcemu tovar v originálnom obale. Na prípadné mechanické poškodenie alebo porušenie obalu kupujúci upozorní už pri preberaní tovaru a túto skutočnosť zaznamená buď priamo s predávajúcim alebo s prepravcom. Bez takéhoto upozornenia sa na dodatočnú reklamáciu mechanického poškodenia alebo porušenia obalu ako aj tovaru neprihliadne.
  5. Pri uplatňovaní reklamácie je kupujúci povinný predložiť predávajúcemu originál daňového dokladu a originál záručného listu, pričom predávajúci nepreberie reklamovaný tovar ak bude znečistený alebo ak bude vykazovať znaky používania iným ako obvyklým spôsobom.
  6. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré zistí na predávanom tovare pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí a užívaní tovaru počas záručnej doby.
  7. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené najmä: mechanickým poškodením, neodvratnou udalosťou – živelnou pohromou, nesprávnym zaobchádzaním – v rozpore s návodom na užívanie a obvyklým spôsobom používania, v osobitných prípadoch ak to vyplýva z povahy veci aj zásahom nepovolanej osoby, vrátane užívateľa, prípadne iným neodborným zásahom. Predávajúci tiež nezodpovedá za vady na spotrebnom materiály.
  8. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Predávajúci oboznámi kupujúceho o vade, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
  9. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu vo svojej prevádzke. Ak je v záručnom liste uvedený aj iný subjekt na uplatnenie reklamácie ako predávajúci, kupujúci si môže uplatniť právo na odstránenie vady formou záručnej opravy aj u tohto subjektu. Iné práva zodpovednosti za vady môže kupujúci uplatniť výlučne u predávajúceho.
 2. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto doby sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. O vybavení reklamácie predávajúci kupujúceho vhodným spôsobom upovedomí. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná do troch pracovných dní, reklamovaný tovar zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie. Náklady sa vysporiadajú na základe výsledku odborného posúdenia, zodpovednosť ponesie tá zo zmluvných strán, ktorej tvrdenie sa nepreukázalo.
 3. V prípade, že kupujúci nepredloží predávajúcemu originál daňového dokladu a záručného listu, alebo iným nespochybniteľným spôsobom nepreukáže čas zakúpenia tovaru u predávajúceho, je predávajúci oprávnený posúdiť takúto reklamáciu ako uplatnenú po uplynutí záručnej doby. V takom prípade po dohode s kupujúcim zabezpečí opravu tovaru na náklady kupujúceho.
 4. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí a odstúpenie kúpnopredajnej zmluvy ak ide o vadu na tovare, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave, považuje sa spravidla taká vada, ktorá sa vyskytla po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. O rovnakú vadu však nejde, ak sa po predchádzajúcej oprave objaví iná vada, ktorá ešte nebola reklamovaná. Za väčší počet vád sa považuje, ak tovar má súčasne najmenej tri odstrániteľné vady, pričom každá z týchto vád bráni v riadnom užívaní tovaru.
 5. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie ako aj vydať písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.
 6. Pri reklamácii počítačov predávajúci nezodpovedá za prípadnú stratu a poškodenie dát a údajov počas opravy v autorizovanom servisnom subjekte. Kupujúcim sa odporúča pred reklamáciou zálohovať všetky dáta a údaje (pracovné a konfiguračné súbory) z pevného disku.
 7. Počas preberania reklamácie je vždy prítomný pracovník, ktorý je určený pre reklamácie, príp. vedúci predajne.
 8. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 9. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť
 10. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie.
 11. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Miroslav Stašek je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 12. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Článok 10

Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 1. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar .
  2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na zákazníka v čase, keď prevezme tovar od dodávateľa, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu dodávateľ umožní nakladať s tovarom a zákazník tovar neprevezme.

Článok 11

Spracovanie osobných údajov

 1. Identifikácia predávajúceho ako prevádzkovateľa osobných údajov: Miroslav Stašek, Duk.hrdinov 42, 901 01 Malacky, IČO: 14141248, zapísaný na Obvodnom úrade Malacky, číslo živnostenského registra: 106-1763. Kontakt na Prevádzkovateľa: obchod@stasek.sk
 2. Predávajúci vyhlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov spotrebiteľa postupuje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZOOU“) a Nariadením (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „GDPR“), a že so zreteľom na najnovšie poznatky, na náklady na vykonanie opatrení, na povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzických osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti primeranej tomuto riziku. 
 3. Pri uzatváraní kúpnych zmlúv spracúva predávajúci osobné údaje spotrebiteľa na právnom základe v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. b) ZOOU, nakoľko spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je spotrebiteľ ako dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením kúpnej zmluvy na základe žiadosti spotrebiteľa ako dotknutej osoby a je teda nevyhnutné na plnenie záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, a to najmä pri vystavení faktúry, kontaktovaní spotrebiteľa v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, ďalšie údaje dotknutej osoby, ktorých spracúvanie je dôvodné na dosiahnutie účelu spracúvania v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa po dobu určitú a to do splnenia účelu spracúvania osobných údajov spotrebiteľa. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov spotrebiteľa.
 4. V prípade, že spotrebiteľ vyjadrí svoj súhlas so zasielaním aktuálnych informácií o ponuke predávajúceho, noviniek a reklám zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky, alebo na hlavnej stránke, spracúva predávajúci osobné údaje spotrebiteľa na právnom základe v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) ZOOU, nakoľko spotrebiteľ vyjadril súhlas so zasielaním aktuálnych informácií o ponuke predávajúceho, noviniek a reklám. V prípade, že si spotrebiteľ vyžiada zasielanie aktuálnych informácií o ponuke predávajúceho označením príslušného poľa, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na emailovú adresu uvedenú spotrebiteľom. Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, ďalšie údaje dotknutej osoby, ktorých spracúvanie je dôvodné na dosiahnutie účelu spracúvania v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa po dobu piatich rokov v prípade ak spotrebiteľ svoj súhlas neodvolá, dlhšie predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa len v prípade, ak mu bol udelený nový súhlas. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov spotrebiteľa.
 5. V prípade, že spotrebiteľ vyjadrí zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky svoj súhlas s doručením dotazníku spokojnosti s nákupom na internetovej stránke predávajúceho nezávislým hodnotiacim spoločnostiam a to zaškrtnutím príslušného políčka pri nezávislej hodnotiacej spoločnosti , ktorú si spotrebiteľ vyberie, spracúva predávajúci osobné údaje spotrebiteľa na právnom základe v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) ZOOU, nakoľko spotrebiteľ vyjadril súhlas s doručením dotazníku spokojnosti s nákupom na internetovej stránke predávajúceho nezávislým hodnotiacim spoločnostiam. Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa v rozsahu: e-mailová adresa, obsah objednávky. Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa po dobu 10 dní od vybavenia objednávky v prípade ak spotrebiteľ svoj súhlas neodvolá. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov spotrebiteľa.
 6. Spotrebiteľ je oprávnený ktorýkoľvek zo súhlasov, ktorý predávajúcemu udelil odvolať a to zaslaním e-mailu na adresu: obchod@stasek.sk .
 7. Predávajúci vyhlasuje, že zodpovedá za to, že osobné údaje spotrebiteľa nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na splnenie účelu, teda najmä doručenie tovaru, respektíve v prípadoch, v rozsahu a za podmienok podľa týchto obchodných podmienok, ZOOU a Nariadenia.
 8. Predávajúci týmto oznamuje spotrebiteľovi, že pri spracúvaní osobných údajov spotrebiteľa sa predpokladá, že osobné údaje spotrebiteľa budú poskytnuté a sprístupnené v závislosti od potreby naplnenia konkrétneho účelu nasledovným príjemcom: portál Heureka.sk (Allegro Group CZ, s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 24725382), portál Najnakup.sk (MINET s.r.o., L.Svobodu 46, 976 32 Badín, IČO: 44325894), QUATRO, VUB a.s., 29.augusta 3, P.O.BOX 87, 058 01 Poprad (splátkový systém), DPD, Technická 7, 821 04 Bratislava (dodanie tovaru), Zásielkovňa, Kopčianska 39, 951 01 Bratislava (dodanie tovaru).
 9. V prípade naplnenia podmienok ustanovených ZOOU má spotrebiteľ v zmysle § 19 a nasl. ZOOU, resp. čl. 15 až 22 GDPR nasledovné práva: právo na informácie, prístup k osobným údajom, opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania a prenosnosť osobných údajov. Zároveň má spotrebiteľ právo namietať proti spracovaniu, ktoré je vykonávané na základe § 13 ods. 1 písm. f) resp. čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
 10. V prípade ak existujú dôvody, pre ktoré možno predpokladať, že spracovanie osobných údajov je v rozpore s právnym poriadkom, má spotrebiteľ v zmysle § 100 a nasl. ZOOU, resp. čl. 77 GDPR právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR

 

Článok 12

Osobitné ustanovenie

 1. Ak sa niektorá časť týchto obchodných podmienok stane neplatnou alebo bude vyhlásená za neplatnú, nerobí táto skutočnosť neplatnými celé obchodné podmienky.
  2. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Miroslav Stašek – Malacky

Malacky 24.05.2018

 

 

NTJkYTc5