S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Predaj výrobkov pozastavený


» Reklamácie
Reklamácie

 

Reklamácie tovaru zakúpeného cez internetový obchod www.stasek.sk

 Pri reklamácií tovaru zakúpeného prostredníctvom nášho e-shopu nás o reklamácii informujte telefonicky 034/7723027, 0911 723024, e-mailom obchod@stasek.sk alebo písomne Miroslav Stašek, Duk.hrdinov 42, 901 01 Malacky. Ak máte však bližšie k servisnému stredisku (podľa záručného listu, príp. poskytneme na t.č. 034/7723027), môžete tovar odviezť priamo do servisu. Pri reklamácii je vždy nutné doložiť nadobúdaciu faktúru a záručný list (ak je k tovaru dodávaný). Ak servisné stredisko reklamáciu uzná za oprávnenú, závady budú bezplatne odstránené. Ak Vám vznikne právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy obráťte sa s písomnou žiadosťou na nás - obchod@stasek.sk. Túto žiadosť je potrebné doložiť vyjadrením servisného strediska a originálom dokladu o kúpe. 

Reklamačný poriadok

podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa na informovanie o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť ako aj o vykonávaní záručných opráv. Pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady predanej veci sa postup spravuje podľa § 612 až 627 Občianskeho zákonníka obsahujúcich osobitné ustanovenia o predaji tovaru v obchode (Spotrebiteľské kúpne zmluvy) a príslušných ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

1. Spoločnosť Miroslav Stašek (ďalej len „predávajúci“) je povinná vydať kupujúcemu pri predaji daňový doklad s presným typovým označením tovaru a cenou, ktorú kupujúci za tovar zaplatil.

2. Ak výrobca určil ako záručný list originál daňového dokladu (faktúru alebo pokladničný doklad), predávajúci o tejto skutočnosti oboznámi kupujúceho pri kúpe tovaru.

3. Záručná doba je najmenej 24 mesiacov pre fyzické osoby. Pre právnické osoby a firmy sa záruka uplatňuje podľa Obchodného zákonníka. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim alebo od dátumu uvedenia do prevádzky, ak je podmienkou uvedenia veci do prevádzky oprávnenou osobou autorizovaného servisu.

4. Predávajúci odovzdá kupujúcemu tovar v originálnom obale. Na prípadné mechanické poškodenie alebo porušenie obalu kupujúci upozorní už pri preberaní tovaru a túto skutočnosť zaznamená buď priamo s predávajúcim alebo s prepravcom. Bez takéhoto upozornenia sa na dodatočnú reklamáciu mechanického poškodenia alebo porušenia obalu ako aj tovaru neprihliadne.

5. Pri uplatňovaní reklamácie je kupujúci povinný predložiť predávajúcemu originál daňového dokladu a originál záručného listu, pričom predávajúci nepreberie reklamovaný tovar ak bude znečistený alebo ak bude vykazovať znaky používania iným ako obvyklým spôsobom.

6. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré zistí na predávanom tovare pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí a užívaní tovaru počas záručnej doby.

7. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené najmä: mechanickým poškodením, neodvratnou udalosťou – živelnou pohromou, nesprávnym zaobchádzaním – v rozpore s návodom na užívanie a obvyklým spôsobom používania, v osobitných prípadoch ak to vyplýva z povahy veci aj zásahom nepovolanej osoby, vrátane užívateľa, prípadne iným neodborným zásahom. Predávajúci tiež nezodpovedá za vady na spotrebnom materiály.

8. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Predávajúci oboznámi kupujúceho o vade, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

9. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu vo svojej prevádzke. Ak je v záručnom liste uvedený aj iný subjekt na uplatnenie reklamácie ako predávajúci, kupujúci si môže uplatniť právo na odstránenie vady formou záručnej opravy aj u tohto subjektu. Iné práva zodpovednosti za vady môže kupujúci uplatniť výlučne u predávajúceho.

10.  Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto doby sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. O vybavení reklamácie predávajúci kupujúceho vhodným spôsobom upovedomí. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná do troch pracovných dní, reklamovaný tovar zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie. Náklady sa vysporiadajú na základe výsledku odborného posúdenia, zodpovednosť ponesie tá zo zmluvných strán, ktorej tvrdenie sa nepreukázalo.

11.  V prípade, že kupujúci nepredloží predávajúcemu originál daňového dokladu a záručného listu, alebo iným nespochybniteľným spôsobom nepreukáže čas zakúpenia tovaru u predávajúceho, je predávajúci oprávnený posúdiť takúto reklamáciu ako uplatnenú po uplynutí záručnej doby. V takom prípade po dohode s kupujúcim zabezpečí opravu tovaru na náklady kupujúceho.

12.  Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí a odstúpenie kúpnopredajnej zmluvy ak ide o vadu na tovare, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave, považuje sa spravidla taká vada, ktorá sa vyskytla po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. O rovnakú vadu však nejde, ak sa po predchádzajúcej oprave objaví iná vada, ktorá ešte nebola reklamovaná. Za väčší počet vád sa považuje, ak tovar má súčasne najmenej tri odstrániteľné vady, pričom každá z týchto vád bráni v riadnom užívaní tovaru.

13.  Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie ako aj vydať písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.

14.  Pri reklamácii počítačov predávajúci nezodpovedá za prípadnú stratu a poškodenie dát a údajov počas opravy v autorizovanom servisnom subjekte. Kupujúcim sa odporúča pred reklamáciou zálohovať všetky dáta a údaje (pracovné a konfiguračné súbory) z pevného disku.

15.  Počas preberania reklamácie je vždy prítomný pracovník, ktorý je určený pre reklamácie, príp. vedúci predajne.

16.  Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

17.  Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť

18.  Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie.

19.  Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Miroslav Stašek je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk ). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

20.  Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

MDNiMmE